NARVA KREENHOLMI KOOL
Tugispetsialistid
  EE | RU

 

Õpiabi ja tugisüsteemi  korraldamine Narva Kreenholmi Koolis

Sotsiaalpedagoog

Daria Kesvatera
Ruum 103, 1 korrus
E-post: tugi@kreenholmi.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Koolipsühholoog

Olga Denissenko
Ruum 103, 1 korrus
E-post: olga.denissenko@kreenholmi.edu.ee

Sotsiaalpedagoogi-psühholoogi töö eesmärk on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine, õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

Avaldus sotsiaalpedagoogile

Vestluse akt vanematega

Vestluse akt õpilasega

Keelatud aine(te) /eseme(te) äravõtmise akt

Õpilase seletuskiri

Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart


Eripedagoog-logopeed

Elena Sinijärv
Ruum 310, 3 korrus
Tel.: 35 94493

Eripedagoogi-logopeedi põhitegevus on õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses; õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel. Eripedagoog teeb koostööd vanemate, teiste spetsialistide ja kolleegidega, nõustab neid ning täiendab ennast erialaselt, koolitab ja juhendab kolleege, teisi spetsialiste ja üliõpilasi.

Avaldus eripedagoogile

Avaldus õpiabirühma vastuvõtmiseks

 

Abiõpetaja

Maria Denissenko
Ruum 103, 1 korrus
E-post: maria.denissenko@kreenholmi.edu.ee

Abiõpetaja ülesandeks on õppija erivajaduse märkamine; koostöös hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajaga õpilasi jälgimine; psüühiliste protsesside, käitumise ja kõne seisundit vaatlemine; õpetajate toetamine. Abiõpetaja töötab õpetaja juhendamisel õpilasega õppetunnis ja individuaalselt; abistab õpetajat igapäevase õppetegevuse planeerimisel; aitab õpetajal ette valmistada õppematerjale; abistab õpetajat õpikeskkonna kujundamisel; on õpetajale toeks õppeprotsessis; osaleb vajadusel õpilase arenguvestlusel; annab õpetajale sisendeid õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmisel; asendab ja juhendab vajadusel kolleegi; osaleb aktiivse meeskonnaliikmena õppenõukogu koosolekutel ja nõupidamistel; saadab vajadusel õpilasi väljaspool kooli toimuval õppetööl; jagab koolitusel saadud teadmisi huvigruppidele; osaleb töö eesmärgi täitmiseks vajalikes muudes tegevustes; täidab vastastikusel kokkuleppel HEV-koordinaatori või vahetu juhiga täiendavaid tööülesandeid.

Kooli tugispetsialistid:

1) teevad koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindavad õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt;
2) nõustavad ja toetavad õpetajat õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel;
3) toetavad ja suunavad õpilast esile kerkinud probleemide lahendamisel ning kavandavad ja viivad läbi õpilase erivajadusest tulenevalt sekkumisi ning õpilase arengut, toimetulekut ja sotsiaalset tegevusvõimet toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas ning hindavad rakendatud meetmete tulemuslikkust;
4) koostöös teiste tugispetsialistidega nõustavad kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ja õpilase toetamiseks sobivate meetmete valikul;
5) nõustavad erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes;
6) teevad vajadusel koostööd meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalvaldkonna jm spetsialistidega õpilasele vajaliku toe pakkumiseks
.