NARVA KREENHOLMI KOOL
Keelekümblus
  EE | RU


Mis on keelekümblus?

Keelekümblus on õppevorm, mida rakendatakse Eestis riikliku programmina – eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks. Keelekümblusprogrammis õpitakse vähemalt 60% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles). Metoodika võimaldab lapsel omandada eesti keelt kõrgel tasemel, sealjuures kahjustamata tema emakeelt. Eesti keelt õpitakse seda aktiivselt kasutades, sh erinevaid aineid õppides. Keelekümbluse eesmärgiks on võrdselt head oskused nii emakeeles kui ka eesti keeles.

Keelekümbluse eesmärgid

 • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);
 • vene keele valdamine eakohasel tasemel;
 • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes,näiteks matemaatikas;
 • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;
 • kolmanda keele hea oskus.

Keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega Eesti haridussüsteemis kaasa aidanud sellele, et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja emakeelt.

Keelekümbluse põhimõtted

 • üks õpetaja – üks keel;
 • «rääkivad seinad»;
 • õpilased istuvad rühmades;
 • õpetaja ja õpilaste kõneaktiivsus 20/80;
 • aktiivõppemeetodite kasutamine.

VARAJANE KEELEKÜMBLUS

Varajase täieliku keelekümbluse programmis õpetatakse alguses kõiki õppeaineid täielikult eesti keeles. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teisest klassist. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassis 47%. Kuuendal õppeaastal toimub 53% õppest eesti ja 47% vene keeles.

2022.- 2023. õppeaastal on Narva Kreenholmi Koolis 1 varajase keelekümbluse klass ja 3 osalise eesti õppekeelega klassi:

 • 1.b klass – klassijuhataja Jekaterina Ljauman (keelekümblusklass)
 • 2.b klass – klassijuhataja Kristina Litšman
 • 3.b klass – klassijuhataja Viktoria Issakova
 • 8.e klass – klassijuhataja Jevgenia Kirsanova
 • Keelekümbluse koordinaator – Jevgenia Kirsanova (jevgeniakirsanova@gmail.com)

MIKS KEELEKÜMBLUS?

PARK Keelekümblus
KODU Keelekümblus
POOD Keelekümblus

Lisainfo keelekümbluse kohta

gumnaasium