NARVA KREENHOLMI KOOL
Pikapäevarühm
  EE | RU

 Pikapäevarühma töökorraldus

Narva Kreenholmi Koolis töötab pikapäevarühm 1 -3. klassi õpilastele.

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu üldjuhul üheks õppeaastaks direktori käskkirjaga ja vanema avalduse alusel või alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud juhul alaealiste komisjoni otsuse alusel, õppeaasta keskel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja vanema avalduse alusel direktori käskkirjaga.

Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu ettepanekutest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti transpordivõimalustest.

Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja "Kasvatusrühma päevikus".

Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

Pikapäevarühma kodukord

  • Pikapäevarühma õpilase rühmast lahkumise kohta peab õpilase päevikus või e-koolis olema lapsevanema kirjalik teatis.
  • Kui pikapäevarühma õpilane lahkub rühmast, siis teatab ta sellest õpetajale
  • Pikapäevarühmas käiv õpilane on kohustatud kinni pidama pikapäevarühma kodukohast.
  • Pikapäevrühma õpilane on kohustatud kinni pidama klassiruumi kasutamise kodukorrast.
  • Pikapäevarühma õpilane on kohustatud hoidma korda oma isiklikes asjades
  • Pikapäevarühma õpilane on kahestatud hoidma ja kasutama säästlikult kooli vara: raamatud, mängud, ajakirjad, elekter jne.
  • Pikapäevarühma õpilane peab käituma viisakalt, tervitades kooli õpetajaid, personali ja külalisi, ole lärmakas ja agressiivne, ei jookse koolimajas ringi.
  • Pikapäevarühma õpilane mängib rühma tegevuse ajal ainult kooli õuel, järgides seejuures hea käitumise tavasid (ei loobi prahti maha, suhtub hoidvalt loodusesse jne.).
  • Pikapäevarühma õpilane liigub jalutuskäikudel ja õppekäikudel ainult koos pikapäevarühma õpetajaga ja järgib hea käitumise tavasid.

 

Pikapäevarühma toitlustamine

Pikapäevarühmas toitlustamine on tasuline. Ühe toidupäeva maksumus on 0,32 €.
Pikapäevarühmas käivate laste toitlustamise eest tasumine toimub vastavalt lapse toitlustatavate päevade arvule. Arve edastatakse lapsevanematele üks kord kuus e-posti teel.
Õpilase puudumisel pikapäeva toidult palume teatada telefonil 56920705 enne kella 15.00. Puudumisega arvestatakse teatmisele järgneval päeval.

 

Pikapäevarühma ajagraafik, päevakava ja õpetajad

Õpetaja Elvira Lazareva (venekeelne rühm) ja Jelena Ramenskaja (eestikeelne rühm).
Pikapäevarühm töötab E-N kell 12.00-15.30, R 12.00-15.00

 

Pikapäevarühma päevakava

12.00-14.00 - Kogenemine, puhkus ja mängimine õues. Õppetegevus (koduste tööde tegemine - suulised* ja kirjalikud kodused tööd).
14.00-14.20 - Pikapäevarühma eine.
14.20-15.30 - Õppetegevus (koduste tööde tegemine - suulised* ja kirjalikud kodused tööd). Mängimine, käeline tegevus, lugemine, filmide vaatamine.
* suulisi koduseid ülesandeid tehakse vastavalt võimalustele.