NARVA KREENHOLMI KOOL
Töötervishoid ja tööohutus
  EE | RU

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus


Töökeskkonnaspetsialist

Jelena Lutšezarnaja
Ruum 212, 2 korrus
E-post: majandus@kreenholmi.edu.ee

 

Töökeskkonnaspetsialist on töökeskkonnaalaste teadmiste ja oskustega töötaja, keda on tööandja volitanud täitma töötervishoidu ja tööohutust puudutavaid ülesandeid.

Töökeskkonnaspetsialisti tööülesanded on järgmised:

 1. töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ja nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi;
 2. töökeskkonna ohutegurite hindamine, ja selle alusel töökeskkonna riskianalüüsi dokumendi koostamine;
 3. riskianalüüsi alusel meetmete kavandamine, vältimaks või vähendamaks nende ohutegurite mõju, mis võivad kahjustada töötajate tervist;
 4. ohutusjuhendite koostamine;
 5. töötajate juhendamise korraldamine;
 6. töötervishoiu- ja tööohutusalase sisekontrolli korraldamine;
 7. tööandja nõustamine töö kohandamisel töötaja terviseseisundile;
 8. töötajate tervisekontroll ja terviseseisundi hindamine ja tervisekontrolli korraldamine;
 9. tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel;
 10. juhtunud tööõnnetuste ja diagnoositud kutsehaigestumiste uurimine.

Tööhügieeniga seotud tööülesanded on järgmised:

 1. töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite parameetrite mõõtmine ning ohutegurite võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
 2. tööandja nõustamine töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel.

Ergonoomiga seotud tööülesanded on järgmised:

 1. töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamine riskianalüüsi käigus ning nende võimaliku mõju hindamine töötaja tervisele;
 2. tööandja nõustamine töökoha ergonoomilisel kujundamisel ja töö kohandamisel töötajale, arvestades töötaja kehalisi ja vaimseid võimeid ning soolisi ja ealisi iseärasusi;
 3. tööandja nõustamine töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel.

Töökeskkonnaspetsialist on kohustatud peatama ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelama ohtliku töövahendi kasutamise, kui on tekkinud otsene oht töötaja elule või tervisele ning ohtu ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada.

Töötervishoiuspetsialisti kohustused on järgmised:

 1. Töötervishoiuspetsialist järgib oma töös järgmisi kutse-eetika põhimõtteid:
 2. hoiab oma tegevuse tõttu teatavaks saanud tootmis- ja ärisaladust, välja arvatud juhul, kui selle põhimõtte järgimisest tuleb loobuda töötajate tervise ja ohutuse kaitseks;
 3. tagab töötajate tervise- ja eraeluandmete konfidentsiaalsuse;
 4. teatab tervisekontrolli tulemustest ettevõtte juhtkonnale ainult seda, millised piirangud on töötajale tööülesannete täitmiseks seatud tervise vastunäidustuste tõttu;
 5. teavitab töötajaid kutsetöö ja töökeskkonnaga seotud ohtudest.

 

 

Töökeskkonnavolinik

Jelena Yaroshenko
Ruum 101a, 1 korrus
E-post: mail@kreenholmi.edu.ee


Töökeskkonnavoliniku kohustused on:

 1. jälgida, et töökohas oleksid rakendatud töötervishoiu ja tööohutuse abinõud ning et töötajad oleksid varustatud töökorras isikukaitsevahenditega;
 2. osaleda oma töölõigus toimunud tööõnnetuse ja kutsehaigestumise uurimisel;
 3. teatada ohuolukorrast või töökeskkonnas avastatud puudusest viivitamata töötajatele ja tööandjale või tema esindajale ning nõuda tööandjalt puuduse kõrvaldamist võimalikult lühikese aja jooksul;
 4. tunda töötajatele kohustuslikke juhendeid ja õigusakte;
 5. jälgida, et töötajad saaksid töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas vajalikud teadmised, juhendamise ja väljaõppe;
 6. jälgida, et töötajad oleksid läbinud tervisekontrolli.

Töökeskkonnavolinikul on õigus:

 1. nõuda tööandjalt ettenähtud töötervishoiu ja tööohutuse abinõude rakendamist, töötajate varustamist töökorras isikukaitsevahenditega ning teha ettepanekuid ohuallika kõrvaldamiseks ja töökeskkonna parandamiseks;
 2. pääseda ettevõttes kõigisse tema ülesannete täitmiseks vajalikesse töökohtadesse, saada tööandjalt oma kohustuste täitmiseks vajalikku teavet käesoleva seaduse § 134 lõigetes 1–3 ning § 24 lõikes 3 nimetatud andmete ja dokumentide kohta ning teavet Tööinspektsiooni ettekirjutusest tööandjale;
 3. pöörduda Tööinspektsiooni;
 4. peatada ajutiselt töö ohtlikus töölõigus või keelata ohtliku töövahendi kasutamine, kui töötaja elu või tervis on otseselt ohus ja kui ohtu ei ole võimalik muul viisil kõrvaldada. Ohust tuleb viivitamata teatada tööandjale või tema esindajale. Tööd ei tohi jätkata enne, kui oht on kõrvaldatud.

Töökeskkonnavoliniku valimisperiood on alates 05.04.2021. a kuni 05.04.2026. a.

 

Esmaabiandja

Irina Lihhuša
ujula medõde
E-post: lihhusa.irina@kreenholmi.edu.ee

 

Esmaabiandja annab tervisekahjutuse korral esmaabi järgmistele isikutele:

 1. kooli töötajatele;
 2. koolihoones viibijale;
 3. juhatuse liikmele;
 4. õpilastele medõe puudumisel.